Zamów prenumeratę z rabatem
  • 10% rabatu na prenumeratę w wersji papierowej
  • 1 zł za dostęp do czasopisma przez Wirtualną Czytelnię
  • 1 zł za dostęp do dodatkowego czasopisma przez Wirtualną Czytelnię

                                  

                                                 Miesięcznik   podejmuje   tematykę:

                                  kształtowania i ochrony środowiska, popularyzacji ochrony wód, powietrza i gleby oraz walki z hałasem i wibracjami, stanu środowiska, metod i rozwiązań służących jego poprawie, problemów prawnych, etycznych, medycznych oraz planowania przestrzennego w aspekcie ochrony przyrody. Naszymi czytelnikami są: pracownicy administracji państwowej, samorządowej i gospodarczej, wyższych uczelni, instytutów naukowo-badawczych, biur projektowych, służb ochrony środowiska, stacji sanitarno-epidemiologicznych, nauczyciele, studenci i młodzież szkolna oraz inne osoby zainteresowane ochroną środowiska.

 

 

                             Dwutygodnika zawiera: informacje ze wszystkich dziedzin techniki i związane z nimi zagadnienia ekonomiczne. Stan i perspektywy wdrażania postępu cywilizacyjnego i technicznego w różnych działach gospodarki z uwypukleniem roli inżyniera. Teoria i praktyka. Doświadczenia firm i menedżerów w Polsce, w Unii Europejskiej i poza jej granicami. Prezentacja sylwetek inżynierów w ramach dorocznego plebiscytu o tytuł „Złotego Inżyniera" i „Srebrnego Inżyniera", coroczny konkurs „Recykling techniki - technika recyklingu", coroczna prezentacja laureatów Polskiej Nagrody Jakości. Relacje z imprez naukowo-technicznych i prezentacja dorobku jednostek badawczo-rozwojowych i uczelni technicznych. Artykuły publicystyczne, wywiady, dyskusje, reportaże, felietony, poradniki dla małych i średnich przedsiębiorstw, reklama i artykuły sponsorowane (na stronach czarno-białych i kolorowych, na papierze kredowanym i offsetowym). 

Wybierz tytuł (ceny brutto uwzględniają rabat 10%):

Formularz zamówienia:

                                     Miesięcznik podejmuje tematy z szeroko rozumianej  problematyki gospodarki wodnej, łącznie z ochroną środowiska. Czasopismo zawiera wiedzę fachową dotyczącą zagadnień: hydrologii, hydrauliki, hydrogeologii, administrowania i zarządzania zasobami wodnymi, ich wykorzystywanie i ochroną, deficytu wody, regulacji rzek i ochrony przed powodzią, dróg wodnych, hydroenergetyki, budownictwo wodne, eksploatacja, zarządzania, bezpieczeństwa, wpływu na środowisko, uregulowania prawne z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska, działania podejmowane przez administrację szczebla centralnego i samorządy w gospodarowaniu wodą, informacji o działalności międzynarodowych organizacji branżowych, konferencjach, sympozjach, zjazdach.

                                         Miesięcznik     podejmuje     zagadnienia

                                          bezpieczeństwa   i   higieny   pracy    oraz prawa   pracy.   Zawiera:  komentarze  do przepisów  i  norm  z  zakresu  ochrony  pracy,  omówienie  nowości  technicznych   krajowych   i   zagranicznych,  porady  ekspertów  dla pracodawców  i   pracowników,   orzecznictwo   Sądu  Najwyższego   dotyczące   prawa   pracy,   relacje   z   targów   i   wystaw,   porady praktyczne  dla  osób  zatrudnionych  w zakładach pracy, informacje na  temat  środków  ochrony  i  zabezpieczeń  pracowników, ochrony przeciwpożarowej, edukacji bhp i fizjologii pracy.